COÑÉCENOS

Listen to this page using ReadSpeaker


A NOSA MISIÓN

En FADEMGA Plena inclusión Galicia traballamos "promovendo accións e servizos- en consonancia co Código Ético e os valores do movemento asociativo Plena inclusión- que creen as condicións necesarias para que as organizacións membro melloren a calidade de vida das persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento e as súas familias na Comunidade Autónoma de Galicia"

A Misión das entidades federadas é "materializar os apoios ás persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento e das súas familias, de acordo cos criterios de calidade de Plena inclusión"

A VISIÓN DO MOVEMENTO ASOCIATIVO

'Ser un conxunto unido de organizacións sociais calificadas'

OS NOSOS VALORES 

O noso movemento asociativo xira en torno a unha serie de valores como son: 

A SOLIDARIEDADE: A confederación, entidades e federación, traballamos unidas para aportar solucións á globalidade do colectivo, ao tempo que traballamos xunto a outros grupos que actúan no campo da discapacidade ou outros sectores sociais.

A XUSTIZA As demandas das entidades do movemento Plena inclusión non son esixencias arbitrarias, senón plantexamentos baseados en dereitos. Trátase de demandas xustas baseadas no principio da igualdade de oportunidades e, en consecuencia, as asociacións deben reivindicar determinadas actitudes sociais que en ocasións, poden implicar discriminación positiva.

A CALIDADE O movemento Plena inclusión volca a súa actividade na orientación á calidade. Esta actitude é resultado do compromiso ético de estar sempre na brecha da mellora continua, como único xeito de combater incercias que conlevan, en ocasións, situacións non desexadas.

A TRANSPARENCIA O Movemento Plena inclusión ten unha ética na súa actuación que implica transparencia na súa xestíón e honradez nos seus comportamentos.

A INTERRELACIÓN CO ENTORNO Como entidades abertas, as asociacións son conscientes de que a súa realidade está inmersa nunha realidade máis ampla. As entidades de Plena inclusión compoñen, na súa maioría, un movemento familiar, pero quere, ademais, comprometer á maior parte dos cidadáns sensibles á situación do colectivo de persoas con discapacidade intelectual. En consecuencia as asociacións son entidades abertas á colaboración pública.

A ORIENTACIÓN AO CLIENTE As asociacións Plena Inclusión centran os seus esforzos na búsqueda da mellora da calidade de vida das persoas con discapacidade intelectual e das súas familias. calquer actividade ou recursos non orientado, directa ou indirectamente, a esa finalidade, sen ter en conta as expectativas individuais, son considerados un despilfarro.

A UNIVERSALIDADE Ao movemento Plena inclusión, no seu conxunto, e a calquera das súas asociacións membros, lles interesa todo o que lles ocurre a todas as persoas con discapacidade intelectual e as súas familias, non só os seus "atendidos" ou "asociados", e ofrece ou reivindica alternativas de solución das súas necesidades.

O LIDERAZGO COMPARTIDO As entidades deben sobrevivir aos seus líderes. Este debe ser un valor do movemento Plena inclusión e nas súas organizacións debe exercerse un liderazgo compartido e distribuido en orde aos distintos papeis das entidades e das persoas que as conducen ou xestionan. O liderazgo debe exercerse desde a convicción de que todo o mundo ten algo que aportar.

A CUALIFICACIÓN E INNOVACIÓN As asociacións do movemento saben o que fan e cómo o fan: progresivamente se están convertendo en organizacións sociais cualificadas, organizacións que aportan innovación, que son capaces de estimular novos comportamentos sociais, de alentar novas técnicas e propiciar un mellor e máis xusto desenvolvemento social. A EFICIENCIA As asociacións han de ser eficaces nos seus cometidos e socialmente útiles; ser austeras nos medios e ambiciosas nos fins. O movemento Plena inclusión, actúa tamén como harmonizador eficiente dos esforzos humanos. A AXUDA MUTUA O movemento Plena inclusión configúrase como un grupo de axuda mutua onde o apoio entre os membros constitúe un dos elementos fundamentais.

INDEPENDENCIA O movemento Plena Inclusión, debe ser autocrítico coas súas actuacións, o que lle lexitina para ser crítico coas actuacións alleas, á vez que lle impide adoptar calquer dependencia política xa sexa de forma coxuntural ou continuada.

A COOPERACIÓN As asociacións do movemento Plena inclusión han de estar orientadas tamén á búsqueda de solucións dos problemas de outras asociacións e non só dos seus socios e usuarios, buscando tales solucións comúns en espazos comúns de coordinación ou de federación.

O SENTIDO DE PERTENZA Sen sentido de pertenza non hai un movemento cohesionado. Nas entidades de Plena inclusión é un valor que os socios se sinta membros e copropietarios dunha asociación, que unha asociación se sinta membro e partícipe dunha federación e ésta dunha confederación.

A PARTICIPACIÓN Sen participación non hai asociacionismo, non hai democracia, non hai transparencia, non hai comunicación, non hai sentido de pertenza, non hai calidade... Non hai proxecto asociativo sen a participación de todos. O movemento Plena inclusión considera a participación dos familiares, das persoas con discapacidade intelectual, dos profesionais, dos voluntarios dos socios... máis que un valor, un eixo básico de desenvolvemento.

VERSIÓN EN LECTURA FÁCIL

 

Fademga Plena inclusión Galicia

traballa cunha misión, unha visión

e un valores.

 

A misión explica os motivos polos que traballamos. 

 

A misión de Fademga é apoiar ás entidades galegas

para mellorar a calidade de vida

das persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento

e das súas familias. 

 

A visión explica o que queremos conseguir no futuro.

 

A visión de Fademga é conseguir que todas as entidades

traballemos ben e unidas.  

 

Os valores son os pensamentos

sobre como facer ben as cousas. 

 

Algúns dos nosos valores son: 

A participación, a independencia, a transparencia

a xustiza ou a solidariedade.