AXUDAS

Listen to this page using ReadSpeaker

INFANCIA
 
Convocatoria aberta ata o 4 de decembro ás 17:00 horas.
Obxecto.- Apoiar ás organizacións sen ánimo de lucro na posta en marca de prxectos dirixidos á loita contra a pobreza na infanca e na adolescencia en España. En particular, búscase apoiar a proxectos que contribúan a romper o círculo da pobreza promovendo o desenvolvemento integral da infancia e da adolescencia que se atopen en situacións de vulnerabilidade.
Requisitos.- Estar constituídas por entidades sen ánimo de lucro e constar no rexistro correspondente; deberá contar con dous exercicios completos de actividade no momento de presentarse á Convocatoria. 
 
 
INFRAESTRUCTURAS
 
Convocatoria aberta ata o 15 de decembro do 2023 ás 14:00 horas.
Requisitos.- Poderán beneficiarse aquelas entidades sen ánimo de lucro que teñan sede na provincia da Coruña ou que desenvolven alí a súa actividade. 
 
 
 
EDUCACIÓN 
 
Convocatoria aberta ata o 25 de novembro.
Obxecto.- Regular o procedemento da concesión de subvencións en réxime de libre concorrencia para fomentar o desenvolvemento de actividades, execución de obras ou investimentos, adquisición de suministros e outros que persigan a consecución de obxectivos de carácter educativo. 
 
 
SERVIZOS 
 
Convocatoria pendente de prazo.
Obxecto.- Axudas destinadas á mellora dos servizos e programas en materia de servizos sociais e sociosanitarios para o ano 2024.
Requisitos.- Poderán beneficiarse aquelas entidades sen ánimo de lucro que teñan sede na provincia da Coruña ou que desenvolven alí a súa actividade. 
 
Convocatoria aberta ata o 15 de decembro do 2023 ás 14:00 horas.
Obxecto.- 
Requisitos.- Poderán beneficiarse aquelas entidades sen ánimo de lucro que teñan sede na provincia da Coruña ou que desenvolven alí a súa actividade. 
 
 
 
DEPORTES
 
Convocatoria aberta ata o 31 de xaneiro do 2024, ás 14:00 horas. 
Obxecto.- Premiar a labor de persoas e entidades que desenvolvan a súa actividade na Coruña e que destaquen pola súa traxectoria, logros ou contribución ao fomento da práctica do deporte na provincia. 
 
 
 
IGUALDADE
 
Convocatoria aberta ata o 15 de decembro do 2023 ás 14:00 horas.
Obxecto.- Axudas destinadas aos sevizos, programas ou actividades de promoción de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes, que loiten contra a violencia de xénero, que impulsen a igualdade laboral, así como o seu empoderamento e participación social da muller. Tamén aqueles programas que velen pola conciliazción e responsabilidades compartidas ou polo tratamento integral das persoas en situación de violencia de xénero.
Requisitos.- Poderán beneficiarse aquelas entidades sen ánimo de lucro que teñan sede na provincia da Coruña ou que desenvolven alí a súa actividade. 
 
Convocatoria aberta ata o 15 de decembro do 2023 ás 14:00 horas.
Obxecto.- Axudas destinadas aos sevizos, programas ou actividades de promoción de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes, que loiten contra a violencia de xénero, que impulsen a igualdade laboral, así como o seu empoderamento e participación social da muller. Tamén aqueles programas que velen pola conciliazción e responsabilidades compartidas ou polo tratamento integral das persoas en situación de violencia de xénero.
Requisitos.- Poderán beneficiarse aquelas entidades sen ánimo de lucro que teñan sede na provincia da Coruña ou que desenvolven alí a súa actividade. 
 
Convocatoria pendente de prazo
Obxecto.- Fomentar a igualdade mediante a realización de proxectos que poñan en valor o papel histórico, económico, social ou cultural das mulleres ou que contribúan a avance no asentamento social da aposta pola igualdade de xénero, a loita contra a violencia de xénero, a diversidade sexual e a interseccionalidade. 
 
 
 
 ACCIÓN SOCIAL
 
Convocatoria aberta ata o 15 de decembro do 2023 ás 14:00 horas.
Obxecto.- A atención sociosanitaria é aquela que vincula coidados sanitarios e sociais como resposta a necesidades de saúde e non constitúen servizos sociais específicos ou especializados. Estas axudas económicas van dirixidos a persoas enfermas, familiares e ao público en xeral que leve a cabo programas de carácter divulgativo ou informativo. 
Requisitos.- Poderán beneficiarse aquelas entidades sen ánimo de lucro que teñan sede na provincia da Coruña ou que desenvolven alí a súa actividade. 
 
Obxecto.- Regular o procedemento da concesión de subvencións en réxime de libre concorrencia para fomentar o desenvolvemento de actividades, execución de obras ou investimentos, adquisición de suministros e outros que persigan a consecución de obxectivos de carácter social ou comunitario. 
 
CULTURA 
 
Convocatoria aberta ata o 15 de decembro do 2023 ás 14:00 horas.
Obxecto.- Ten por finalidade a de destinar recursos á actividade e fomento cultural.
Requisitos.- Poderán beneficiarse aquelas entidades sen ánimo de lucro que teñan sede na provincia da Coruña ou que desenvolven alí a súa actividade. 
 
Convocatoria aberta ata o 15 de decembro do 2023 ás 14:00 horas.
Obxecto.- Ten por finalidade a de destinar recursos á actividade e fomento cultural.
Requisitos.- Poderán beneficiarse aquelas entidades sen ánimo de lucro que teñan sede na provincia da Coruña ou que desenvolven alí a súa actividade. 
 
 
 
NATALIDADE 
 
Convocatoria aberta ata o 13 de decembro de 2023
Obxecto.- Regular o procedemento da concesión de axudas ás nais e pais empadroados no Concello de Cuntis, polo menos cunha antelación de nove meses e con bebés nacidos entre o 1 de decembro de 2022 e o 30 de novembro de 2023.
 
Convocatoria aberta ata o 15 de decembro de 2023
Obxecto.- Incentivar os novos nacementos de fillas e fillos de familias que residan habitualmente no Concello Vila de Cruces. 
 
 
 
EMPREGO
 
Convocatoria aberta ata o 30 e novembro de 2023. 
Obxecto.- A finalidade deste progrma é fixar as bases reguladoras e a convocatoria plurianual de subvencións e centros epeciais de emprego sen ánimo de lucro da Comunidade Autónoma de Galicia para realizar proxectos de formación dual baseados nun réxime de alternancia entre o emprego e formación recibida, no marco do Sistema de Formación Profesional para o emprego.  
Requisitos.- Serán benficiadas as persoas físicas ou xurídicas que se atopen inscritas no centros especiais de emprego no Rexistro Administrativo. Ademais, deben cumprir as seguintes condicións: estar cualificados como sen ánimo de lucro, contar cun mínimo de dez persoas traballadoras e o 30% debe ter discapacidade intelectual e ter solicitado ante a xefatura territorial correspondente ao inicio da actividade formativa para a impartición da formación dual, mediante a contratación por conta allea de persoas con discapacidade intelectual desempregadas.
 
 
 
FAMILIA
 
Convocatoria aberta ata o 1 de decembro de 2023.
Obxecto.- Esta subvcención vai destinada ao fomento da nataliadade no concello de Covelo no ano 2023. Polo tanto, o obxectivo das presentes bases é a concesión de axudas a familias, mediante un procedemento común en réxime de concurrencia competitiva, para sufragar parcialmente os custos derivados do nacemento e/ou adopción das nenas e nenos empadroafos nesta localidadde. 
 
 
 
EXCLUSIÓN
 
Convocatoria aberta: ata o 31 de decembro de 2023
Obxecto.- Constitúe o obxecto da presente convocatoria o outorgamento de prestacións económicas a aquelas persoas que non contan con recursos suficientes para poder facer fronte a gastos específicos de carácter ordinario e coa finalidade de evitar situacións de exclusión ou vulnerabilidade social.
 
Convocatoria aberta: ata o 31 de decembro de 2023
Obxecto.- A convocatoria de prestacións económicas, de carácter extraordinario e finalista, a aquelas persoas que non contan con recursos suficientes cos que afrontar situacións ou circunstancias puntuais.
 
Convocatoria aberta: ata o 31 de decembro
Requisitos.- Poderán participar na convocatoria destas prestacións aquelas persoas que presenten unha situación de risco ou exclusión social no Concello de Pontevedra apreciadas polo Servizo de Benestar Social e que cumpran os requisitos establecidos no artigo 3 da Ordenanza de renda social do Concello de Pontevedra.
 
Convocatoria aberta: ata o 31 de decembro de 2023
Obxecto.- Estas Bases teñen por obxecto fixar os criterios e regulamentar a concesión de axudas económicas con cargo ós orzamentos municipais do Concello de Vigo para atender situacións extraordinarias que poidan considerarse de emerxencia social.
  
 
 
SUSTENTABILIDADE
 
Convocatoria aberta: ata o 2 de xaneiro de 2024.
Obxecto.- Aprobación da convocatoria de axudas correspondente ás anualidades 2021-2023 para o Programa 6 de incentivos vencellados á realización de instalacións de enerxías renovables térmicas no sector residencial, de acordo coas bases reguladoras previstas no Real decreto 477/2021 publicado no BOE núm.
 
Convocatoria aberta: ata o 2 de xaneiro de 2024.
Obxecto.- Aprobación da convocatoria de axudas correspondente as anualidades 2022-2023 para o programa de incentivos para a implantación de instalacións de enerxías renovables térmicas en diferentes sectores da economía de acordo coas bases reguladoras previstas no Real decreto 1124/2021, do 21 de decembro (publicado no BOE núm. 305, do 22 de decembro) código de procedemento IN422N.
 
 
 
ACCESIBILIDADE
 
Convocatoria aberta: ata o 31 de decembro de 2023
Obxecto.- Estas Bases teñen por obxecto fixar os criterios e regulamentar a concesión de axudas económicas con cargo ós orzamentos municipais do Concello de Vigo para atender situacións extraordinarias que poidan considerarse de emerxencia social e mellorar a mobilidade urbana das persoas afectadas por graves discapacidades.
 
 
 
PREMIOS e CONCURSOS 
 
Convocatoria aberta ata o 30 de novembro de 2023.
Obxecto.- Este recoñecemento ten como obxectivo recoñecer a labor daquelas persoas que de maneira cotiá desenvolvan programas, accións ou proxectos de voluntariado de Galicia. 
Requisitos.- Desenvolver actividades e colaborar con entidades inscritas no Rexistro de Acción Voluntaria, públicas ou privadas. 
 
Convocatoria aberta ata o 31 de xaneiro do 2024, ás 14:00 horas. 
Obxecto.- Premiar a labor de persoas e entidades que desenvolvan a súa actividade na Coruña e que destaquen pola súa traxectoria, logros ou contribución ao fomento da práctica do deporte na provincia. 
 
Convocatoria pendente de prazo
Obxecto.- Fomentar a igualdade mediante a realización de proxectos que poñan en valor o papel histórico, económico, social ou cultural das mulleres ou que contribúan a avance no asentamento social da aposta pola igualdade de xénero, a loita contra a violencia de xénero, a diversidade sexual e a interseccionalidade. 
 
 
 
VARIOS
 
Convocatoria aberta: ata o 31 de decembro de 2023
Obxecto.- Las solicitudes de colaboración están dirigidas a entidades sin ánimo de lucro que deseen solicitar una colaboración económica a Fundación Ibercaja para llevar a cabo un proyecto. Es recomendable que dicho proyecto esté enmarcado dentro de las líneas de actuación de Fundación Ibercaja enfocadas a Educación, Empleabilidad, Cooperación, Cultura, Medio Ambiente o Patrimonio.