Axudas

Listen to this page using ReadSpeaker


CONVOCATORIA ABERTA: todo o ano
O obxecto desta resolución é regular a adhesión de «aliados dixitais» ao Plan de inclusión dixital de Galicia 2020 e o seu procedemento.

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 1 de agosto de 2022
O obxecto desta orde é regular o procedemento e aprobar a convocatoria de habilitación provisional das categorías profesionais de xerocultor/a, coidador/a, auxiliar de axuda a domicilio e asistente/a persoal dos centros e servizos do Sistema para autonomía e atención á dependencia na Comunidade Autónoma de Galicia.
CONVOCATORIA ABERTA: 24/12/2019 - 14/12/2020
OBXECTO: proceder á primeira convocatoria de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva e no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, para a concesión de incentivos á actividade laboral vinculada ás accións formativas con compromiso de contratación inmediata.

CONVOCATORIA ABERTA: VI482B: dentro dos dous meses anteriores á data de remate da concesión inicial ou, de ser o caso, das prórrogas
VI482A :ata que se esgote a partida orzamentaria contida nesta convocatoria
Bases reguladoras polas que se rexerá a concesión das subvencións do Programa do bono de alugamento social do Plan RehaVIta, Plan galego de rehabilitación, alugamento e mellora de acceso á vivenda 2015-2020

CONVOCATORIA ABERTA: dende o 23/10/2019 ás 14:00, ata o 31/12/2020 ás 14:00 horas.
Serán financiables con arreglo ás condicións establecidas na Convocatoria os seguinted proxectos de infraestruturas e/ou servizos do Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia e dos Servizos Sociais.
CONVOCATORIA ABERTA: 18/01/2019 - 31/07/2022  
O obxecto desta orde é regular o procedemento e aprobar a convocatoria de habilitación provisional das categorías profesionais de xerocultor/a, coidador/a, auxiliar de axuda a domicilio e asistente/a persoal dos centros e servizos do Sistema para autonomía e atención á dependencia na Comunidade Autónoma de Galicia.

CONVOCATORIA ABERTA: 23 de xaneiro e rematará o 30 de novembro de 2020
Pagamento da factura eléctrica aos consumidores vulnerables severos en risco de exclusión social para asegurar a este colectivo o acceso continuado á subministración de enerxía eléctrica na Comunidade Autónoma de Galicia.

CONVOCATORIA ABERTA: Bono de alugueiro social do plan rehavita: do 04/02 a 11/12/2020. 
                                               Prórroga do bono de aluguer do Plan RehaVIta: Aberto todo o ano 
OBXECTO: Convocar  as  axudas  do  Programa  do  bono  de  alugueiro  social  do  Plan  rehaVIta:  Plan galego de rehabilitación, aluguer e mellora de acceso á vivenda 2015-2020, para o  ano 2020, con financiamento plurianual.

CONVOCATORIA ABERTA: ata que se agote a totalidade da dotación presupostaria prevista para a convocatoria
Convocatoria de becas de formación individual en contidos dixitais e tecnolóxicos para estudiantes con discapacidade non universitarios.

CONVOCATORIA ABERTA: do 4 de maio de 2020 ó 15 de decembro de 2020 ás 14:00h.
OBXECTO: impulsar a sosteñibilidade das actividades económicas en todos os sectores, promovendo a transición xusta cara unha economía baixa en carbono e circular, integrando a biodiversidade na xestión e procesos empresariais e facendo un uso mais eficiente dos recursos naturais.

Convocatoria extraordinade "Ayudas al Empleo Accedemos COVID-19"

CONVOCATORIA ABERTA: do 15 de xuño ata acabar o crédito ou, no seu defecto, o 15 de decembro

OBXECTO: contribuír a reactivar canto antes o noso texido productivo para preservar o emprego e minimizar os efectos sociais e económicos da pandemia.


:: FUNDACIÓN MUTUA DE PROPIETARIOS E ARQUIA BANCA

Convocatoria financiación ao 0% de intereses para obras de accesibilidade en edificios

CONVOCATORIA ABERTA: do 15 de xuño ó 15 de decembro

OBXECTO: financiación ao 0% de intereses para obras de accesibilidade en edificios, considerando actuacións de mellora da accesibilidade, as que adecuen os edificios e os accesos ás vivendas


:: INSTITUTO PARA LA INTEGRACIÓN EN LA COMUNIDAD (INICO) DA UNIVESIDADE DE SALAMANCA E A FUNDACIÓN ALIADOS POLA INTEGRACIÓN

Nova edición do concurso de Fotografía Dixital “Las personas con discapacidad en la vida cotidiana”

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 8 de novembro


:: Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega, Celga

CONVOCATORIA ABERTA: do 2 ata o 11 de setembro de 2020, para os cursos do 1º cuadrimestre (outubro-xaneiro);

do 5 ata o 15 de xaneiro de 2021, para os cursos do 2º cuadrimestre (febreiro-maio)

OBXECTO: Convocar, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega de nivel medio e superior en liña, e cursos preparatorios para a consecución dos certificados de lingua galega (Celga), para o curso 2020/21, nas escolas oficiais de idiomas de Galicia que se indican nos anexos I e II, respectivamente.


:: CONCELLO DE OURENSE

Subvencións a asociación e entidades sen ánimo de lucro en materia de servizos sociais

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 18 de decembro de 2020

OBXECTO: Concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, destinadas a financiar programas, proxectos ou actividades que, sendo considerados de interese, promoción social ou de utilidade pública para o Concello de Ourense, no ámbito dos servizos sociais, promovan as asociacións e entidades sen ánimo de lucro; ditos programas, proxectos ou actividades deberán ir dirixidos prioritariamente a persoas e colectivos en situación de vulnerabilidade social.


:: AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

Subvencións para proxectos de enerxía fotovoltaica para o ano 2020-2021

CONVOCATORIA ABERTA: do 21 de setembro ás 9:00h ó 1 de decembro

OBXECTO: Subvencións, para proxectos de enerxía fotovoltaica, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020, para o exercicio 2020-2021


:: CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

Premios Galicia de Acción Voluntaria 2020

CONVOCATORIA ABERTA: do 22 de setembro ó 21 de outubro

OBXECTO: recoñecer publicamente o labor daquelas persoas físicas e xurídicas que, de xeito cotián, desenvolvan programas, accións ou proxectos de voluntariado na Comunidade Autónoma de Galicia.


:: CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

Subvencións do 0,7% do imposto sobre a renda

CONVOCATORIA ABERTA: do 22 de setembro ó 21 de outubro

OBXECTO: subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas xestionado pola consellería con competencias en materia de política social da Xunta de Galicia.


:: AEDIS

7ª edición liña de apoio a proxectos de inclusión laboral de persoas con discapacidade intelectual

CONVOCATORIA ABERTA: do 22 de setembro ó 29 de outubro

OBXECTO: tres modalidades:

1. Proxectos xeradores de emprego de persoas con discapacidade intelectual en entorno ordinario.

2. Novas liñas de actividade en CEE de iniciativa social.

3. Proxectos de inversión na mellora da prevención de riscos laborais nos CEE de iniciativa social.


:: FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD

Convocatoria de subvencións 2020 - Programa Empreaverde

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 15 de decembro de 2020 ás 14:00h

OBXECTO: proxectos de formación en economía verde e azul


:: GRUPO CENOR

VIII Convocatoria dos premios solidarios CENOR electrodomésticos

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 15 de decembro do 2020

OBXECTO: estarán dirixidas ao apoio de proxectos e entidades sociais que estén orientados a mellorar as condicións de vida de persoas desfavorecidas ou en risco de exclusión na zona norte de España.