Axudas

Listen to this page using ReadSpeaker


CONVOCATORIA ABERTA: todo o ano
O obxecto desta resolución é regular a adhesión de «aliados dixitais» ao Plan de inclusión dixital de Galicia 2020 e o seu procedemento.

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 1 de agosto de 2022
O obxecto desta orde é regular o procedemento e aprobar a convocatoria de habilitación provisional das categorías profesionais de xerocultor/a, coidador/a, auxiliar de axuda a domicilio e asistente/a persoal dos centros e servizos do Sistema para autonomía e atención á dependencia na Comunidade Autónoma de Galicia.
CONVOCATORIA ABERTA: 24/12/2019 - 14/12/2020
OBXECTO: proceder á primeira convocatoria de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva e no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, para a concesión de incentivos á actividade laboral vinculada ás accións formativas con compromiso de contratación inmediata.

CONVOCATORIA ABERTA: VI482B: dentro dos dous meses anteriores á data de remate da concesión inicial ou, de ser o caso, das prórrogas
VI482A :ata que se esgote a partida orzamentaria contida nesta convocatoria
Bases reguladoras polas que se rexerá a concesión das subvencións do Programa do bono de alugamento social do Plan RehaVIta, Plan galego de rehabilitación, alugamento e mellora de acceso á vivenda 2015-2020
CONVOCATORIA ABERTA: con carácter xeral do 16 de xaneiro ao 30 de xullo do 2020 ás 12:00 horas do mediodía.
- Para os proxectos e convocatorias de axudas susceptibles de ser cofinanciados polo Fondo Social Europeo (FSE), no marco do Programa Operativo FSE de Inclusión Social e Economía Social 2014-2020 ou no Programa Operativo de Emprego Xuvenil 2014-2020, o prazo da convocatoria se publicará expresamente para cada unha delas.

CONVOCATORIA ABERTA: finaliza o día 15 de Outubro de 2020
A Fundación ten por obxeto: 1) A concesión de becas a estudiantes; a formación, execución e desarrollo de programas de investigación; a dotación de bibliotecas e fondos culturais. 2) A axuda á infancia, a terceira idade, as persoas discapacitadas e/ou en situación de extrema necesidade. A axuda poderá prestarse directamente a ditas persoas ou indirectamente mediante o apoio –incluso económico- ás familias.

CONVOCATORIA ABERTA: 8 de xaneiro ó 30 de setembro de 2020
Obxecto: regular as axudas que favorezan a contratación das persoas con discapacidade ou en situación ou risco de exclusión social na empresa ordinaria e, especialmente, daquelas que teñen maiores dificultades de inserción laboral: A orde inclúe un programa de incentivos pola contratación, formación e emprego con apoio.

CONVOCATORIA ABERTA: dende o 23/10/2019 ás 14:00, ata o 31/12/2020 ás 14:00 horas.
Serán financiables con arreglo ás condicións establecidas na Convocatoria os seguinted proxectos de infraestruturas e/ou servizos do Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia e dos Servizos Sociais.
CONVOCATORIA ABERTA: 18/01/2019 - 31/07/2022  
O obxecto desta orde é regular o procedemento e aprobar a convocatoria de habilitación provisional das categorías profesionais de xerocultor/a, coidador/a, auxiliar de axuda a domicilio e asistente/a persoal dos centros e servizos do Sistema para autonomía e atención á dependencia na Comunidade Autónoma de Galicia.

CONVOCATORIA ABERTA: 23 de xaneiro e rematará o 30 de novembro de 2020
Pagamento da factura eléctrica aos consumidores vulnerables severos en risco de exclusión social para asegurar a este colectivo o acceso continuado á subministración de enerxía eléctrica na Comunidade Autónoma de Galicia.

CONVOCATORIA ABERTA:
Do programa II: do 25 de xaneiro ó 2 de outubro
OBXECTO: Ten como finalidade a de promover a inserción sociolaboral das persoas en situación ou en risco de exclusión social mediante o establecemento de medidas de fomento das empresas de inserción laboral que teñan centros de traballo na Comunidade Autónoma de Galicia. Programa II: axudas para compensar os custos adicionais do emprego de persoas en risco ou situación de exclusión social.

CONVOCATORIA ABERTA: a partir do 30 de xaneiro de 2020 e ata que se concedan as axudas previstas ou, no seu defecto, o 16 de xullo de 2020
Co fin de dinamizar o emprego nos territorios de menor dimensión demográfica de España dirixe estas axudas a pequeñas e medianas empresas, autónomos e entidades sociais con domicilio fiscal en municipios españoles de ata 30.000 habitantes e que xeneren emprego cubriendo unha vacante cunha persoa maior de idade en situación legal de desemprego.
CONVOCATORIA ABERTA: Bono de alugueiro social do plan rehavita: do 04/02 a 11/12/2020. 
                                               Prórroga do bono de aluguer do Plan RehaVIta: Aberto todo o ano 
OBXECTO: Convocar  as  axudas  do  Programa  do  bono  de  alugueiro  social  do  Plan  rehaVIta:  Plan galego de rehabilitación, aluguer e mellora de acceso á vivenda 2015-2020, para o  ano 2020, con financiamento plurianual.

CONVOCATORIA ABERTA: do 5 de febreiro ó 30 de setembro
OBXECTO: establecer as bases reguladoras polas cales se rexerá a concesión de axudas económicas, en réxime de concorrencia non competitiva, do programa Respiro de persoas coidadoras para o exercicio 2020, así como proceder a súa convocatoria.

CONVOCATORIA ABERTA: do 5 de febreiro ó 30 de setembro
OBXECTO: convocar para o ano 2020 as seguintes liñas de subvencións para a adquisición de vivenda:
a) Subvencións para a adquisición de vivenda do Plan estatal de vivenda 2018-2021
b) Subvencións para a adquisición de vivenda nos centros históricos

CONVOCATORIA ABERTA: ata que se agote a totalidade da dotación presupostaria prevista para a convocatoria
Convocatoria de becas de formación individual en contidos dixitais e tecnolóxicos para estudiantes con discapacidade non universitarios.

CONVOCATORIA ABERTA: do 1 de xaneiro ó 30 de setembro
OBXECTO: apoio económico de ata 10.000€ a entidades sen ánimo de lucro independentes para axudarlles a impulsar proxectos con visión de futuro

Axudas para facilitar a obtención dos permisos de condución das clases B e C á mocidade galega

CONVOCATORIA ABERTA: do 10 de marzo ó 31 de xullo

OBXECTO: Axudas para a obtención dos permisos de condución das clases B e C por parte das persoas mozas residentes en Galicia, dirixidas ás persoas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil, coa finalidade de mellorar a súa autonomía, mobilidade e a súa empregabilidade.


:: FUNDACIÓN TELEFÓNICA

3ª Edición de premios telefónica ao voluntariado

CONVOCATORIA ABERTA: do 22 de xuño ata ó 2 de outubro, ás 23:59h

OBXECTO: Sensibilizar e incentivar a acción do voluntariado, así como servir de catalizador das iniciativas do voluntariado en España.


::  FUNDACIÓN MAPFRE

Convocatoria extraordinade "Ayudas al Empleo Accedemos COVID-19"

CONVOCATORIA ABERTA: do 15 de xuño ata acabar o crédito ou, no seu defecto, o 15 de decembro

OBXECTO: contribuír a reactivar canto antes o noso texido productivo para preservar o emprego e minimizar os efectos sociais e económicos da pandemia.


:: INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Bases reguladoras das axudas a proxectos de dixitalización para facer fronte á situación provocada polo COVID-19

CONVOCATORIA ABERTA: do 19 de xuño ó 30 de setembro do 2020

OBXECTO: subvencionar proxectos que promovan a adaptación dos beneficiarios elixibles á situación creada polo COVID-19 mediante a implementación efectiva de tecnoloxías dixitais en diferentes categorías.


:: MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

Subvencións para a realización de actividades de interese xeral con cargo ao Imposto sobre a Renta das Persoas Físicas

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 30 de xullo

OBXECTO:  a financiación de actividades de interese xeral consideradas de interese social con cargo á asignación tributaria do Imposto sobre a Renta das Persoas Físicas 


:: FUNDACIÓN MUTUA DE PROPIETARIOS E ARQUIA BANCA

Convocatoria financiación ao 0% de intereses para obras de accesibilidade en edificios

CONVOCATORIA ABERTA: do 15 de xuño ó 15 de decembro

OBXECTO: financiación ao 0% de intereses para obras de accesibilidade en edificios, considerando actuacións de mellora da accesibilidade, as que adecuen os edificios e os accesos ás vivendas


:: CEPES

Subvencións FSE para a creación e consolidación de empresas de economía social

CONVOCATORIA ABERTA: do 1 de agosto ó 25 de setembro

OBXECTO: financiar proxectos para aumentar o número de empresas de economía social, fomentar o emprendemento colectivo e a mellora da competitividade, así como a aplicación de medidas para paliar o efecto da crise ocasionada polo Covid-19


:: CEPES

Subvencións FSE para a creación e consolidación de empresas de economía social cuxa finalidade é a inserción laboral de persoas con discapacidade e/ou en situación ou risco de exclusión social.

CONVOCATORIA ABERTA: do 1 de agosto ó 25 de setembro

OBXECTO: financiar proxectos para aumentar o número de entidades e empresas de economía social que traballan para a integración de persoas con discapacidade e/ou en risco de exclusión social, a mellora da súa competitividade e o reforzó das súas estructuras representativas, así como manter o emprego destos grupos sociais vulnerables.


:: INSTITUTO PARA LA INTEGRACIÓN EN LA COMUNIDAD (INICO) DA UNIVESIDADE DE SALAMANCA E A FUNDACIÓN ALIADOS POLA INTEGRACIÓN

Nova edición do concurso de Fotografía Dixital “Las personas con discapacidad en la vida cotidiana”

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 8 de novembro


:: INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Obradoiros e axudas á dixitalización Industria 4.0 para o ano 2020 cofinanciadas polo Fondo de Desenvolvemento Rexional

CONVOCATORIA ABERTA: do 8 de xullo ó 7 de agosto

OBXECTO: Os obradoiros concíbense como espazos de encontro entre empresas para explorar solucións tecnolóxicas e vías de colaboración que dean lugar a proxectos de implementación de ferramentas dixitais colaborativas sectoriais susceptibles de optar ás axudas establecidas nestas bases ou noutras convocatorias, ou ben oportunidades de hibridación intersectorial.  As axudas ás pemes van destinadas á posta en marcha de proxectos cuxa finalidade sexa a implantación de solucións para o soporte dixital de procesos dunha empresa ou para proxectos de interconexión dixital de procesos entre unha peme galega e outras empresas ou entre dúas ou máis pemes galegas.


:: ZARDOYA OTIS,  S.A.

Recoñecemento “Zardoya  Otis por un mundo sin barreras”

CONVOCATORIA ABERTA: do 1 de xullo ó 30 de setembro

OBXECTO: distinguir a persoas e entidades que contribúan a construír un mundo sen barreiras, sexan estas físicas, sensoriais, cognitivas ou derivadas do comportamento humán.


:: AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

Subvencións para proxectos de enerxías renovables térmicas, para os anos 2020-2021

CONVOCATORIA ABERTA: do 2 de xullo ó 3 de agosto

OBXECTO: apoiar proxectos con fins de aforro enerxético e fomento do uso racional das enerxías renovables. Os proxectos limitaranse a instalacións para a xeración de enerxía térmica mediante equipamentos que utilicen biomasa como combustible e outras instalacións de enerxías renovables que utilicen como fonte enerxética a xeotermia, a aerotermia e a solar térmica


:: CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Programa I: Subvencións ás unidades de apoio á actividade profesional no marco dos servizos de axuste persoal e social dos CEE

CONVOCATORIA ABERTA: do 24 de xullo ó 24 de agosto

OBXECTO: subvencionar os custos salariais e da Seguridade Social por conta da empresa derivados da contratación indefinida do persoal traballador das unidades de apoio á actividade profesional, no marco dos servizos de axuste persoal e social


:: CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Programa II: axudas para a creación de postos de traballo estables, adaptación de postos e asistencia técnica para os CEE

CONVOCATORIA ABERTA: do 24 de xullo ó 24 de agosto

OBXECTO: incentivar a creación de postos de traballo estables, financiar as adaptacións dos postos de traballo e as asistencias técnicas que precisen os CEE no seu proceso de creación ou de mellora e diversificación produtiva.


:: CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Programa III: axudas ao financiamento parcial do custo salarial das persoas con discapacidade nos CEE

CONVOCATORIA ABERTA: do 24 de xullo ó 24 de agosto

OBXECTO: axudar os CEE a financiar o custo salarial de todas as persoas traballadoras con discapacidade contratadas en centros de traballo do territorio da Comunidade Autónoma de Galicia


:: AUXILIA

17ª Edición Verano: Concurso nacional de fotografía "la naturaleza se abre paso"

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 2 de setembro