Axudas

Listen to this page using ReadSpeaker

 
 
AXUDAS COVID-19
 
Convocatoria aberta ata o 30 de setembro
OBXECTO: aprobar as bases que regularán  o procedemento de concesión, en réxime de concurrencia non competitiva, de 2 líneas de axudas non periódicas, dirixidas a persoas emigrantes galegas retornadas a lComunidade Autónoma de  Galicia que carezcan de recursos suficiente
 
 
EMPREGO
 
(BOPPO do 31/03/2021)
Convocatoria aberta: ata o 20 de abril
Esta convocatoria de subvencións, realizada pola Concellería de Cultura e Emprego do Concello de Vigo, ten por obxecto a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas económicas ás entidades sen ánimo de lucro que operan no movemento veciñal, social, sindical, deportivo, empresarial e das comunidades de montes, constituídas legalmente como tales entidades sen ánimo de lucro, para actividades de fomento do emprego entre os veciños e veciñas de Vigo, realizadas ou pendentes de levar a cabo, dende 1 de outubro de 2020 ata o 31 de xullo de 2021.
 
Convocatoria aberta do 5 de maio ao 8 de xuño
El empleo como herramienta para el desarrollo personal.
 
Convocatoria aberta do 13 de abril ao 12 de maio de 2021
Concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, destinadas a financiar programas, proxectos ou actividades que, sendo considerados de interese, promoción social ou de utilidade pública para o Concello de Ourense, no ámbito dos servizos sociais, promovan as asociacións e entidades sen ánimo de lucro; os ditos programas, proxectos ou actividades deberán ir dirixidos prioritariamente a persoas e colectivos en situación de vulnerabilidade social.
 
CONVOCATORIA  ABERTA: ata o 1 de agosto de 2022
Procedemento BS800A 
O obxecto desta orde é regular o procedemento e aprobar a convocatoria de habilitación provisional das categorías profesionais de xerocultor/a, coidador/a, auxiliar de axuda a domicilio e asistente/a persoal dos centros e servizos do Sistema para autonomía e atención á dependencia na Comunidade Autónoma de Galicia.
 

 
VOLUNTARIADO
 
Convocatoria aberta: ata o 30 de abril
Bases reguladoras polas que se rexerán as subvencións dirixidas a entidades de acción voluntaria e entidades locais para a realización de actividades enmarcadas no programa Servizo de voluntariado xuvenil, desde o 1 de xaneiro ata o 31 de outubro, e proceder á súa convocatoria para o ano 2021. O dito programa consiste en incorporar ás entidades de acción voluntaria e ás entidades locais inscritas no Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia mozas/os galegas/os para a súa colaboración como persoas voluntarias na realización dos proxectos de voluntariado que se presenten dentro dos sectores de actuación de acordo con esta convocatoria
 
Convocatoria aberta: ata o 30 de abril
Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras polas cales se rexerán as subvencións dirixidas a entidades de acción voluntaria e a entidades locais enmarcadas no programa Voluntariado sénior, integrado no procedemento BS508C, que realicen proxectos do dito programa desde o 1 de xaneiro ata o 31 de outubro de 2021, e realizar á súa convocatoria para o ano 2021.
 
Convocatoria aberta: ata o 30 de abril
Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras polas que se rexerán as subvencións dirixidas a entidades de acción voluntaria de carácter privado para o fomento e a realización de actividades de voluntariado, e proceder á súa convocatoria para o ano 2021 (procedemento BS508B).

 


 
ACCESIBILIDADE
 
CONVOCATORIA ABERTA:O prazo de presentación de solicitudes será do 20 de abril ao 7 de maio de 2021, ambos inclusive.
A presente disposición ten por obxecto aprobar as bases reguladoras do bono taxi destinado a proporcionar un medio alternativo de transporte adaptado a aquelas persoas con diversidade funcional, gravemente afectadas na súa mobilidade, e que teñan dificultades para utilizar o transporte público colectivo.
 
Boppo nº 58 do 26 de marzo. 
CONVOCATORIA ABERTA: ata o 20 de abril
A presente disposición ten por obxecto fixar as bases reguladoras para a concesión de axudas do programa denominado “Bono-taxi”. Trátase de axudas económicas de carácter individual que concede o Concello de Vigo a persoas con discapacidade que, por ter gravemente afectada a súa mobilidade, non poden utilizar con carácter xeral o transporte público colectivo, co obxecto de proporcionarlles un servizo de desprazamento en taxi.
 

 
PROXECTOS E ACTIVIDADES
 
Convocatoria aberta ata o 9 de maio
Concesión de subvencións destinadas a organizacións, asociacións e/ou fundacións que realicen proxectos de carácter social na provincia de Ourense para o ano 2021.
 
CONVOCATORIA  ABERTA: ata o 1 de agosto de 2022
(BOPPO Nº20, 1 de febreiro de 2021). 
 Manifestaciones.
 
Convocatoria abierta: hasta el 7 de mayo a las 14:00 horas
Objetivo:  Apoyar 6 proyectos que puedan ser considerados como modelo, en razón del beneficio social que aporten; proyectos que beneficien, directa o indirectamente, a un importante número de personas (menores de 21 años), al tiempo que muestren una viabilidad social, económica y técnica razonablemente argumentada y documentada, y se basen en una apreciación realista de las necesidades y receptividad del colectivo al que se dirigen. 
 
Convocatoria aberta ata o 14 de maio
La finalidad de las subvenciones es la cooperación en actividades o proyectos de promoción y reinserción social, la prestación de servicios sociales y, en general, las que persigan un interés social en el ámbito de los servicios sociales, en el término municipal de A Coruña.
 
CONVOCATORIA ABERTA:  do 20 de xaneiro de 2021 ao 30 de xuño de 2021, ás 12 h do mediodía, ambos inclusive
** Para os proxectos relativos a inversións, contactar coa Federación (981 51 96 50)
- Creación de postos de traballo
- Xornadas e congresos
- Emprendemento de persoas con discapacidade (cofinanciado polo Fondo Social Europeo)
- Formación
- Vehículos para transporte colectivo
- Accesibilidade da comunicación sensorial
- Axudas individuais de accesibilidade para o emprego
- Estudos, publicacións e sensibilización
- Programas de atención para a autonomía persoal
- Investimento en centros de servizos
 
Convocatoria aberta ata o 12 de maio 
Concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, destinadas a financiar programas, proxectos ou actividades que, sendo considerados de interese, promoción social ou de utilidade pública para o Concello de Ourense, no ámbito dos servizos sociais, promovan as asociacións e entidades sen ánimo de lucro; os ditos programas, proxectos ou actividades deberán ir dirixidos prioritariamente a persoas e colectivos en situación de vulnerabilidade social.

 


 
EDUCACIÓN
 
Convocatoria aberta ata o 12 de maio
Estas axudas van destinadas tanto para a realización de actividades como para sufragar gastos derivados da xestión, administración, adquisición de material non inventariable e mantemento ordinario das instalacións que se orixinen no período subvencionado.
 
CONVOCATORIA  ABERTA:
Convocatoria de setembro: 1 de xullo ao 8 de xullo de 2021, ambos os dous incluídos.
Dog. Num. 29 (código de procedemento ED540A)
 
CONVOCATORIA  ABERTA: Os prazos de matrícula serán:
– Convocatoria de setembro: 1 de xullo ao 8 de xullo de 2021, ambos os dous incluídos.
DOG Nº 26, 9 de febreiro de 2021. (códigos de procedemento ED312C e ED312D)
 
CONVOCATORIA  ABERTA: ata que se agote a totalidade da dotación presupostaria prevista para a convocatoria
Convocatoria de becas de formación individual en contidos dixitais e tecnolóxicos para estudiantes con discapacidade non universitarios.
 
 

 
AXUDAS AO RURAL
 
1ª convocatoria: Del 7 de abril al 4 de mayo de 2021, a las 17 h
2ª convocatoria: Del 23 de junio al 20 de julio de 2021, a las 17 h
Fortalecer la vida en el mundo rural.
 
Convocatoria aberta ata o 23 de abril
Apoyar una iniciativa de emprendimiento social en el medio rural, que mejore la atención a las personas en situación de discapacidad y/o dependencia y promocione la autonomía personal. Se valorará especialmente el uso de la tecnología y que genere oportunidades de formación y empleo a la población local y, de este modo, genere riqueza en la zona.    
 

IGUALDADE
 
Convocatoria aberta ata o 14 de maio
El objeto de estas ayudas es apoyar a  las asociaciones y colectivos activos en la promoción de la igualdad de género y la diversidad, con sede o delegación en el término municipal de A Coruña para el año 2021
 

 
EXCLUSIÓN
 
Convocatoria aberta do 7 de abril ao 4 de maio
Propiciar la igualdad de oportunidades
 

 
DEPORTE
 
Convocatoria aberta: ata o 28 de abril
O obxecto desta convocatoria é fixar as bases reguladoras das axudas económicas para colaborar nos diferentes gastos para a organización de campionatos, eventos ou actividades deportivas para o ano 2021, co obxectivo principal de lograr unha programación deportiva para a promoción e o fomento da actividade física e o deporte na provincia de Pontevedra durante o ano 2021.
 
Convocatoria aberta: ata o 30 de abril
O obxecto das subvencións a que se refiren as presentes bases é contribuír a financiar os gastos ocasionados polo funcionamento das entidades deportivas da cidade e a súa actividade deportiva durante a tempada deportiva 2020/2021 ou durante o ano 2021 nas modalidades cuxa tempada deportiva se corresponda co ano natural.

 
VIVENDA
 
Convocatoria aberta do 9 de xuño ao 5 de xullo de 2021
Propiciar espacios residenciales de transición.
 
CONVOCATORIA ABERTA: ata que se esgote a partida orzamentaria contida nesta convocatoria
 (DOG Nº4, 07/01/2018)
concesión das subvencións do Programa do bono de alugamento social do Plan RehaVIta, Plan galego de rehabilitación, alugamento e mellora de acceso á vivenda 2015-2020
 
 
 
CULTURA
 
Convocatoria aberta ata o 20 de xullo de 2021
La convivencia es clave para la cohesión social.
 

 
CONCURSOS E PREMIOS
 
 
Convocatoria abierta hasta: 30 de abril
Su objetivo es llamar la atención sobre las situaciones de exclusión social y pobreza que sufren diariamente millones de personas en nuestro país y que se han agravado con la pandemia provocada por la COVID-19. Buscamos las mejores historias con un máximo de cien palabras que denuncien, describan o llamen la atención sobre las situaciones de exclusión social, los discursos del odio y la aporofobia, pero también valores como la solidaridad, la empatía y la lucha contra la discriminación.
 
Convocatoria aberta ata o 30 de xuño ás 14:00 horas
Las entidades participantes deberán desarrollar los proyectos en el ámbito territorial de la provincia de A Coruña y su actividad en alguna de las siguientes áreas:
 
a) Área de familia, infancia y juventud.
 
b) Área de personas con diversidad funcional.
 
c) Área de personas mayores.
 
d) Área de minorías étnicas e inmigración
 
e) Área de drogo-dependencias y otros trastornos adictivos.
 
f) Área de personas en situación o riesgo de exclusión social
 
 
O periodo de preinscripción iniciarase o día 1 de marzo de 2021 e pechará o 31 de maio de 2021 inclusive
Os Premios Sociais Fundación MAPFRE —de ámbito internacional, periodicidade anual e dotados con 90.000 euros (3 premios de 30.000 euros cada un)— recoñecen a persoas, institucións e proxectos que comparten o compromiso de mellora da sociedade, a través de actuacións destacadas naqueles temas que son obxecto do noso interese desde fai máis de corenta anos.
Debido a causas de forza maior derivadas da pandemia mundial xerada pola COVID-19, Fundación MAPFRE viuse obrigada a suspender o 30 de marzo de 2020 a convocatoria de 2020, lanzada o día 2 do mesmo mes. Dita convocatoria, que agora se reabre, desenvolverase ao longo do ano 2021 cun novo período para recibir preinscricións, pero mantendo todas aquelas recibidas ata a data indicada na que se tivo que suspender.
Os premios establécense en tres categorías:
• A toda unha vida profesional, José Manuel Martínez Martínez.
• Á mellor entidade pola súa traxectoria social.
• Ao mellor proxecto ou iniciativa polo seu impacto social.
 
Convocatoria aberta ata o 31 de xullo de 2021
Este año tendrá como tema principal el impacto de la pandemia en mujeres mayores con discapacidad institucionalizadas.
El objetivo de estos premios es visibilizar la situación en la que se encuentran las mujeres mayores con discapacidad residentes en instituciones cerradas, por su aislamiento, por sufrir una soledad no deseada y por la vulneración de sus derechos fundamentales, que se han visto agravados exponencialmente por la pandemia de COVID-19.