Axudas

Listen to this page using ReadSpeaker

 
 
AXUDAS COVID-19
 
Convocatoria aberta ata o 30 de setembro
OBXECTO: aprobar as bases que regularán o procedemento de concesión, en réxime de concurrencia non competitiva, de 2 líneas de axudas non periódicas, dirixidas a persoas emigrantes galegas retornadas a Comunidade Autónoma de Galicia que carezcan de recursos suficiente
 
 

 
EMPREGO
 
 
Convocatoria aberta ata o 30 de setembro
OBXECTO: impulsar proyectos que promuevan la mejora de la calidad del empleo de las personas con discapacidad intelectual mediante la creación de nuevas oportunidades laborales, incluidas iniciativas en entornos ordinarios, o el mantenimiento de los empleos ya existentes a través de la generación o transformación de nuevas líneas de actividad de los centros especiales de empleo (CEE).
 
Convocatoria aberta ata o 28 de setembro. 
Obxecto: Convocar o proceso selectivo para o ingreso, por acceso libre, como persoal laboral fixo da Administración Xeral do Estado no grupo profesional E0, especialidade Tarefas Complementarias de Apoio, suxeito ao IV Convenio Único para o persoal laboral da Administración Xeral do Estado, en prazas reservadas para ser cubertas por persoas que acrediten discapacidade intelectual.
 
 
Convocatoria abierta  hasta el 30 de septiembre de 2021 a las 18h.
Desde la Fundación Adecco buscamos mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad, fomentando la formación en áreas con mayores salidas profesionales en el ámbito empresarial
 
 
Convocatoria aberta ata o 8 de outubro ás 12:00
Obxecto: Promover proxectos de reforzo da empregabilidade, a través de programas de formación que inclúan formación en posto de traballo e que contribúan á inserción socio laboral dun colectivo como é o das persoas con discapacidade, cunha maior dificultade para atopar un emprego de calidade.
 
 
Convocatoria aberta ata o 8 de outubro ás 12:00
Obxecto: Promover proxectos de reforzo da empregabilidade, a través de proxectos de formación que contribúan á inserción socio laboral dun colectivo como é o das persoas con discapacidade psicosocial, a través do desenvolvemento de programas de orientación en relación a competencias básicas e apoios para a preparación na toma de decisións sobre formación e emprego, de itinerarios flexibles e personalizados e o reforzo de actitudes, habilidades e estratexias  intra e interpersoais. Por iso, mediante esta convocatoria, preténdese fomentar as súas capacidades e competencias laborais, así como preparar especificamente aos participantes no desempeño dunha actividade profesional que contribúan á inserción socio laboral do sector de persoas con discapacidade psicosocial, causada por unha enfermidade de saúde mental.
 

 
TRANSPORTE
 
Convocatoria aberta ata o 30 de setembro
Obxecto: As entidades poderán solicitar un dos seguintes vehículos: Furgón carga. Furgoneta de 9 prazas. Furgoneta de 9 prazas con plataforma eléctrica para cadeira de rodas e chanzo eléctrico porta lateral dereita. Furgoneta de 9 prazas con plataforma eléctrica para cadeira de rodas e porta lateral esquerda. Minibús 18 prazas.

 
CONCILIACIÓN
 
Convocatoria aberta ata o 30 de setembro
Obxecto: Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras polas que se rexerá a concesión de axudas ás familias con nenos e nenas residentes en Galicia de ata doce anos de idade, estes incluídos, para atención de necesidades de conciliación producidas entre o 1 de xaneiro e o 14 de setembro de 2021, de carácter puntual ou durante os períodos de vacacións escolares (código de procedemento BS412A), así como proceder á súa convocatoria.

 
CALIDADE DE VIDA
 
Convocatoria aberta ata: 8 de outubro
Obxecto: Os proxectos presentados polas Organizacións Participantes deben estar orientados á promoción da autonomía e a calidade de vida de persoas maiores ou con discapacidade, enfermidade mental ou en situación de enfermidade, así como á súa contorna familiar, nalgunhas destas áreas de actuación: 
1. Atención sociosanitaria e prevención fronte ao illamento social en persoas maiores. 
2. Integración sociolaboral, atención sociosanitaria e accesibilidade de persoas con discapacidade. 
3. Mellora da calidade de vida de persoas en situación de enfermidade.
 Dentro destas áreas de actuación priorizaranse os proxectos orientados a paliar os efectos 5 da actual crise sanitaria do COVID-19.
 

 
FORMACIÓN
 
 
Prazo para os cursos do segundo cuadrimestre (febreiro-maio 2022): * dende o 4 ata o 14 de xaneiro de 2022
Obxecto: Convocar, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega de nivel medio e superior en liña, e cursos preparatorios para a consecución dos certificados de lingua galega (Celga), para o curso 2021/22, nas escolas oficiais de idiomas de Galicia que se indican nos anexos I e II, respectivamente.
 
Convocatoria aberta do 14 de setembro ao 4 de outubro
OBXECTO: Convocar as probas para a obtención dos certificados acreditativos dos niveis de lingua galega Celga 2, 3 e 4 no ano 2021, con código de procedemento administrativo PL500C.
 
 

 
EDUCACIÓN
 
Convocatoria aberta ata o 30 de setembro
Obxecto: Convócanse para o curso académico 2021-2022, as seguintes axudas:
a) Axudas directas para os alumnos, incluíndo ao alumnado con  TDAH (Trastorno por déficit de atención por hiperactividade), que requiran por un período da súa escolarización ou ao longo de toda ela, determinados apoios e atencións educativas específicas derivadas de discapacidade, de trastornos graves de conduta ou de trastornos graves da comunicación e da linguaxe asociados a necesidades educativas especiais.
Tamén poderá ser beneficiario de axudas directas o alumnado con  TEA (Trastorno do espectro autista) non incluído no parágrafo anterior e que requira estes apoios e atencións educativas específicas.
b) Subsidios por necesidades educativas especiais derivadas de discapacidade ou trastorno grave de conduta ou trastorno grave da comunicación e da linguaxe asociada a necesidades educativas especiais para familias numerosas.
Tamén poderán ser beneficiarios de subsidios os alumnos con  TEA (Trastorno do espectro autista), pertencentes a familias numerosas, non incluídos no parágrafo anterior
c) Axudas para programas específicos complementarios á educación regrada para alumnado con necesidade específica de apoio educativo asociado a altas capacidades intelectuais.
 
Prazos: 
- Ata o 14 de outubro de 2021, inclusive, para os estudantes universitarios.
- Ata o 30 de setembro de 2021, inclusive, para os estudiantes non universitarios.
Obxecto: Convócanse bolsas para estudantes que no curso académico 2021-2022, cursen ensinos  postobligatorias con validez en todo o territorio nacional.
 
 
(código de procedemento ED517B).DOG Nº 112, do 15 de xuño de 2021.
Convocatoria aberta todo o ano
 
CONVOCATORIA  ABERTA: ata que se agote a totalidade da dotación orzamentaria prevista para a convocatoria
Convocatoria de becas de formación individual en contidos dixitais e tecnolóxicos para estudiantes con discapacidade non universitarios.
 

 
 TRANSFORMACIÓN DIXITAL
 
Convocatoria aberta ata o 30 de setembro
 
 
Convocatoria aberta ata o 15 de outubro ás 8:00
Obxecto: A convocatoria TIC TEA pretende apoiar proxectos tecnolóxicos das organizacións que sexan innovadoras desde o punto de vista metodolóxico e que vaian destinados á mellora das intervencións na etapa educativa, na vida adulta, na orientación vocacional, preparación laboral, accesibilidade cognitiva, etc.
As partidas de gasto  financiables serán exclusivamente de equipamento e/ou investimento.
 

 
VIVENDA
 
CONVOCATORIA ABERTA: ata que se esgote a partida orzamentaria contida nesta convocatoria
 (DOG Nº4, 07/01/2018)
concesión das subvencións do Programa do bono de alugamento social do Plan RehaVIta, Plan galego de rehabilitación, alugamento e mellora de acceso á vivenda 2015-2020
 
 

 
PROXECTOS E PROGRAMAS
 
Prazo de presentación: ata o 5 de outubro
Estarán destinadas a proyectos de entidades sin ánimo de lucro que contribuyan a mejorar la realidad socioeconómica y la calidad de vida, en el marco de alguna de estas categorías:
• Discapacidad.
• Violencia de género e hijos o personas dependientes.
• Ayuda a la infancia.
• Integración laboral de jóvenes en riesgo de exclusión.
• Secuelas sociales y económicas del COVID-19 en personas sin hogar, mayores y familias vulnerables.
• Cooperación al desarrollo. 
 
Convocatoria aberta ata o 1 de decembro
OBXECTO: apoiar proxectos con fins de aforro enerxético e fomento do uso racional das enerxías renovables. Os proxectos limitaranse a instalacións para a xeración de electricidade mediante paneis solares fotovoltaicos (procedemento IN421S).
 

 
CONCURSOS E PREMIOS
 
 
Convocatoria aberta ata o 12 de outubro
El objetivo de estos premios es el de fomentar la lectura y la creación literaria entre las personas con discapacidad intelectual, física, orgánica y sensorial o enfermedad mental. De esta forma intentamos ocupar el tiempo de ocio en
temas creativos que les permitan acceder al mundo de la cultura e integrarse socialmente en medios normalizados.
Convocando este XVII Premio Internacional de cuentos, intentamos dar a conocer a la sociedad en general que las personas con discapacidad, son capaces de ocupar su lugar en el mundo, a través de la cultura y aportar su particular visión acerca de las diferentes realidades de la sociedad.
 
Convocatoria aberta ata o 15 de novembro
Obxecto:  Cenor electrodomésticos convoca ás entidades solidarias interesadas en realizar un proxecto de carácter social durante o ano 2022, á novena edición dos Premios Solidarios  Cenor electrodomésticos. As axudas destes premios estarán dirixidas ao apoio de proxectos e entidades sociais que estean orientados a mellorar as condicións de vida de persoas desfavorecidas ou en risco de exclusión na zona norte de España (Galicia, Asturias, Cantabria,Navarra,  PaísVasco e A Rioxa), onde Cenor electrodomésticos desenvolve a súa actividade.