Social

Escucha esta página utilizando ReadSpeaker

As Pilotaxes son proxectos de micro transformación, que se realizan nun tempo determinado e cun número determinado de servizos á vez, en base a prácticas baseadas na evidencia e na ética.

O obxectivo das Pilotaxes é implementar na práctica cotiá modelos que demostraron a súa efectividade en contextos máis controlados.

Estas pilotaxes realízanse en servizos concretos que deciden voluntariamente desenvolvelos con equipos específicos creados a tal fin e cun interese compartido. Cada servizo participante ten que crear un grupo de traballo transversal, formado por diferentes persoas que lideran a implementación desa pilotaxe no seu día a día.

Así mesmo, este grupo fomenta a posta en común e o compartir a experiencia en cada unha das súas fases co resto de servizos participantes nesa pilotaxe, así como coa Federación. Desta forma, os diferentes servizos implicados xeran un proceso de aprendizaxe compartida e axustan a súa práctica en función dos resultados que van analizando.

Nas pilotaxes utilízase unha metodoloxía común e un sistema compartido de valoración para xerar aprendizaxe e extraer conclusións sobre a súa efectividade na práctica cotiá, para logo compartilo con outros servizos e difundir o coñecemento xerado.