Ayudas

Escucha esta página utilizando ReadSpeaker

  
 
 EMPREGO E FORMACIÓN
 
Convocatoria aberta ata o 15 de setembro
Obxecto establecer as bases reguladoras do Programa de apoio á consolidación das entidades da economía social de Galicia Bono consolida economía social; e proceder á súa convocatoria para a anualidade 2023 (código de procedemento TR802L).
 
Convocatoria aberta ata o 29 de setembro
Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras e convocar para o ano 2023, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, as axudas establecidas pola Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade ás entidades promotoras de programas de emprego con apoio para financiar os custos laborais e da seguridade social derivados da contratación dos preparadores e das preparadoras laborais que leven a cabo as accións de emprego con apoio, tanto no caso de novas contratacións como no caso de persoas preparadoras laborais que veñen prestando servizos na entidade (código de procedemento TR342A).
 
Convocatoria abierta hasta el 29 de septiembre
La Convocatoria de Ayudas al Empleo ACCEDEMOS es un programa impulsado por Fundación MAPFRE desde 2013 que busca fomentar el empleo en España a través del apoyo a las pequeñas y medianas empresas, autónomos y entidades sociales con necesidad de contratar, pero con falta de recursos para ello.
 
Convocatoria aberta: ata o 22 de xuño
Poderán solicitar e obter a condición de beneficiarias das subvencións ás cales se refiren estas bases as entidades que, na data de entrada en vigor da correspondente convocatoria, sexan titulares de centros ou entidades de formación acreditados ou, de ser o caso, inscritos para impartiren formación profesional para o emprego no ámbito laboral da Comunidade Autónoma de Galicia naquelas especialidades formativas para as cales soliciten subvención, xa sexa na modalidade presencial, de teleformación ou mixta.
De ser o caso, os centros presenciais vencellados a entidades acreditadas para impartiren especialidades formativas na modalidade de teleformación deberán estar homologados na correspondente especialidade na data de entrada en vigor da convocatoria e situados na Comunidade Autónoma de Galicia.

 

Dirixido a:
– As asociacións, fundacións e outras entidades sen ánimo de lucro que subscriban o correspondente convenio de colaboración coa empresa que vai contratar as persoas traballadoras con discapacidade ou en situación ou risco de exclusión social ás cales se lles vai prestar o emprego con apoio.
– Os centros especiais de emprego, calificados e inscritos como tales no rexistro administrativo de centros especiais de emprego da Comunidade Autónoma de Galicia, que subscriban un convenio de colaboración, segundo o previsto co artigo 9, coa empresa que vai contratar persoas traballadoras con discapacidade procedentes do cadro de persoal do mesmo centro ou doutros centros especiais de emprego.
Tamén as empresas de inserción, debidamente inscritas no rexistro de empresas de inserción da Comunidade Autónoma de Galicia, que subscriban convenio de colaboración coa empresa que vai contratar persoas traballadoras en situación ou risco de exclusión social procedentes do cadro de persoal da mesma empresa ou doutras empresas de inserción.
– As empresas do mercado ordinario de traballo incluídas as persoas traballadoras autónomas, con domicilio fiscal na Comunidade Autónoma de Galicia, que contraten as persoas traballadoras con discapacidade ou en situación ou risco de exclusión social que poidan ser beneficiarias das accións de apoio, sempre que conten no seu cadro de persoal con persoas preparadoras laborais especializadas.
 
FAMILIA
 
Convocatoria aberta ata o 30 de outubro
Establecer as bases reguladoras polas cales se rexerá a concesión de axudas económicas, en réxime de concorrencia non competitiva, destinadas a persoas coidadoras dentro do programa Respiro familiar para persoas coidadoras para o exercicio 2023 (código de procedemento BS614B), así como proceder á súa convocatoria.
 
 
CULTURA
 
Convocatoria abierta hasta el 6 de junio
El objeto de esta convocatoria es apoyar económicamente a las entidades culturales en la ejecución de proyectos de Cultura Accesible e Inclusiva en la ciudad de A Coruña atendiendo a las diversidades existentes.
 
 
EDUCACION
 
Convocatoria aberta ata o 21 de xuño incluído
As distintas modalidades de axudas teñen como obxecto apoiar as familias con menos ingresos para dispoñer dos libros de texto e material escolar.
 
Convocatoria abierta hasta el 20 de septiembre
Se convocan, para el curso 2023-2024 las siguientes ayudas individualizadas:
 
a) Ayudas directas para los alumnos, incluyendo al alumnado con TDAH(Trastorno por déficit de atención por hiperactividad), que requieran por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad, de trastornos graves de conducta o de trastornos graves de la comunicación y del lenguaje asociados a necesidades educativas especiales.
 
b) Subsidios por necesidades educativas especiales derivadas de discapacidado trastornos graves de conducta o trastornos graves de la comunicación y dellenguaje asociado a necesidades educativas especiales para familias numerosas.
También podrán ser beneficiarios de estos subsidios los alumnos con TEA, pertenecientes a familias numerosas, no incluidos en el párrafo anterior.
 
c) Ayudas para programas específicos complementarios a la educación reglada para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo asociado a altas capacidades intelectuales.
 
d) Subsidio de cuantía fija para gastos adicionales de carácter general derivados de la escolarización de los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo asociada a discapacidad, trastornos graves de conducta o trastornos graves de la comunicación y del lenguaje.
 
También podrá ser beneficiario de este subsidio el alumnado con TEA no incluido en el párrafo anterior y que requiera estos apoyos y atenciones educativas específicas y el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo asociado a altas capacidades intelectuales.
 
Convocatoria aberta ata o 17 de xullo
O obxectivo destes galardóns é recoñecer, dar visibilidade e promover as iniciativas de orientación que realizan os orientadores, os centros educativos e de formación, así como as institucións e as empresas, para promover a orientación como ben público e de acceso universal.
 
EXCLUSIÓN
 
Convocatoria aberta: ata o 31 de decembro de 2023
Constitúe o obxecto da presente convocatoria o outorgamento de prestacións económicas a aquelas persoas que non contan con recursos suficientes para poder facer fronte a gastos específicos de carácter ordinario e coa finalidade de evitar situacións de exclusión ou vulnerabilidade social.
 
Convocatoria aberta: ata o 31 de decembro de 2023
A convocatoria de prestacións económicas, de carácter extraordinario e finalista, a aquelas persoas que non contan con recursos suficientes cos que afrontar situacións ou circunstancias puntuais.
 
Convocatoria aberta: ata o 31 de decembro
Poderán participar na convocatoria destas prestacións aquelas persoas que presenten unha situación de risco ou exclusión social no Concello de Pontevedra apreciadas polo Servizo de Benestar Social e que cumpran os requisitos establecidos no artigo 3 da Ordenanza de renda social do Concello de Pontevedra.
 
Convocatoria aberta: ata o 31 de decembro de 2023
Estas Bases teñen por obxecto fixar os criterios e regulamentar a concesión de axudas económicas con cargo ós orzamentos municipais do Concello de Vigo para atender situacións extraordinarias que poidan considerarse de emerxencia social.
 
 
PROXECTOS
 
 
Convocatoria aberta: ata o 15 de xuño
La XXI Convocatoria establece TRES programas de ayuda:
*Proyectos de infraestructuras
*Infancia en riesgo de exclusión social
*Suministro de alimentos infantiles
 
 
VOLUNTARIADO
 
Convocatoria aberta: ata o 12 de xuño
Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras polas que se rexerá o procedemento de concesión das subvencións dirixidas a entidades de acción voluntaria e a entidades locais enmarcadas no Programa Voluntariado Sénior, que realicen proxectos do dito Programa desde o 1 de xaneiro ata o 31 de outubro de 2023, e proceder á súa convocatoria para o ano 2023.
 
 
SUSTENTABILIDADE
 
Convocatoria aberta: ata o 2 de xaneiro de 2024.
OBXECTO: Aprobación da convocatoria de axudas correspondente ás anualidades 2021-2023 para o Programa 6 de incentivos vencellados á realización de instalacións de enerxías renovables térmicas no sector residencial, de acordo coas bases reguladoras previstas no Real decreto 477/2021 publicado no BOE núm.
 
Convocatoria aberta: ata o 2 de xaneiro de 2024.
Obxecto: Aprobación da convocatoria de axudas correspondente as anualidades 2022-2023 para o programa de incentivos para a implantación de instalacións de enerxías renovables térmicas en diferentes sectores da economía de acordo coas bases reguladoras previstas no Real decreto 1124/2021, do 21 de decembro (publicado no BOE núm. 305, do 22 de decembro) código de procedemento IN422N.
 
 
ACCESIBILIDADE
 
Convocatoria aberta: ata o 31 de decembro de 2023
Obxecto.- Estas Bases teñen por obxecto fixar os criterios e regulamentar a concesión de axudas económicas con cargo ós orzamentos municipais do Concello de Vigo para atender situacións extraordinarias que poidan considerarse de emerxencia social e mellorar a mobilidade urbana das persoas afectadas por graves discapacidades.
 
Convocatoria aberta: O prazo para a presentación de solicitudes, información e documentación complementaria será o fixado no anuncio que, como extracto desta convocatoria, se publique no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOP). 
 
 
PREMIOS e CONCURSOS
 
Convocatoria aberta ata o 21 de xullo
La convocatoria establece cinco categorías de premios: Una primera destinada a la institución, organización, entidad u ONG destacada por su sensibilidad social o por su larga trayectoria o dedicación en favor de los derechos sociales de los más desfavorecidos. La segunda categoría premia al programa, artículo o proyecto de comunicación (televisión, radio, prensa escrita y prensa digital) que haya tratado de forma destacada cualquier materia de interés social coincidente con los valores esenciales del Grupo Social ONCE y con la filosofía que impregna la Economía Social y los objetivos del Tercer Sector.
 
Dirigido a todas aquellas entidades que trabajan por los Derechos del Niño, con el fin de reconocer y premiar a los mejores proyectos de ámbito nacional que contribuyan a paliar la pobreza infantil de 0 a 12 años, enmarcados en las siguientes temáticas:
- Ocio inclusivo
 -Necesidades básicas
- Educación
 
Convocatoria aberta: ata o 31 de xullo 
Os Premios SUPERCOIDADORES teñen o obxectivo de recoñecer o labor tanto das persoas físicas como das persoas xurídicas polo seu traballo e accións tendentes a mellorar a calidade de vida de persoas maiores, persoas que sufran algún tipo de enfermidade ou se atopen en situación de Discapacidade e/o Dependencia.
 
 
DEPORTE
 
Convocatoria aberta: ata o 6 de xuño
El objeto de esta convocatoria es apoyar económicamente a las entidades deportivas en la ejecución de proyectos de Deporte Solidario e Inclusivo en la ciudad de A Coruña atendiendo a las diversidades existentes.
 
 
VARIOS
 
Convocatoria aberta: ata o 31 de decembro de 2023
Las solicitudes de colaboración están dirigidas a entidades sin ánimo de lucro que deseen solicitar una colaboración económica a Fundación Ibercaja para llevar a cabo un proyecto.
Es recomendable que dicho proyecto esté enmarcado dentro de las líneas de actuación de Fundación Ibercaja enfocadas a Educación, Empleabilidad, Cooperación, Cultura, Medio Ambiente o Patrimonio.